Taisyklės

 1. Pagrindinės sąvokos

 1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje https://www.zuvu-taukai.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė).

1.2. Pardavėjas – Saulė Tuomenienė, Mažeikiai.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.5. Taisyklės – Elektroninės parduotuvės www.zuvu-taukai.lt naudojimosi taisyklės.

 

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu besąlygiškai patvirtina, jog su šiomis Taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“ ar „užsakyti”, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi.

2.2. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias Taisykles. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos Taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie Pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.

2.4. Pardavėjas patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis yra įgaliotas Elektroninėje parduotuvėje organizuoti ir vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių užsakymą, prekybą, teikti Pirkėjui su tokių prekių užsakymu ir prekyba susijusias paslaugas bei konsultacijas.

 

 1. Prekių užsakymas, Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas www.zuvu-taukai.lt (įvesdamas savo registracijos vardą, slaptažodį bei kitus, užsakymo įvykdymui reikalingus, duomenis);

3.1.2. internetu neužsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje www.zuvu-taukai.lt, tačiau suvesdamas užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis (vardą, pavardę, adresą);

3.1.3. elektroniniu paštu info@zuvu-taukai.lt.

3.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi.

3.3.  Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

 

 1. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

4.2. Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, yra kaina, nurodoma Pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.

4.3. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

4.4. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

4.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

4.5.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

4.5.1. banko pavedimu.

4.6. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Nuo to momento pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

4.7. Pirkėjas Pardavėjo išrašytą sąskaitą už prekes gauna Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes.

 

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

6.1. Jei  Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo. Tokiu atveju visi priimti ir patvirtinti užsakymai pabaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs vieną iš Taisyklėse nurodytų apmokėjimo būdų nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

6.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

 1. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo -pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Jeigu Pirkėjas per Taisyklių 5.3. punkte numatytą terminą neatlieka mokėjimo pavedimo už prekes, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo -pardavimo sutarties.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui pristatyti per 1-5 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo gavimo dienos. Pardavėjas prekes pristato registruota pirmenybine siunta arba LP Express paštomatu.

 

 1. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo dienos grąžinti prekes Pardavėjui pateikdamas prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą ir prašymą. Pardavėjas prekes priima ir grąžina sumokėtus pinigus tik tuo atveju, jei prekės nebuvo naudotos, jos nėra sugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Pirkėjas įsipareigoja prekes grąžinti savo lėšomis, taip pat tokiu atveju prekės siuntimo kaštai išskaičiuojami iš grąžintinos užsakymo sumos. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pinigus už sumokėtas prekes bankiniu pavedimu per 3 (tris) dienas nuo prekių grąžinimo dienos. Bankinio pavedimo kaštai, kuriuos patiria Pardavėjas grąžindamas pinigus, išskaičiuojami iš užsakymo sumos.

8.3. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo Pardavėjui pateikimo dienos. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959 numatyta tvarka.

 

 1. Atsakomybė ir asmens duomenų apsauga

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

9.2. Už pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

9.4. Užsisakant prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ir pan.

9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.6. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

9.7. Jei Elektroninėje parduotuvėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

9.8. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.

9.9. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

9.10. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra Elektroninėje parduotuvėje gali inicijuoti įvairias akcijas, nuolaidas ar žaidimus.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 

 1. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.